Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

 • Kartka z kalendarza

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 990172
  • Do końca roku: 196 dni
  • Do wakacji: 3 dni

Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Leona Hempla w Skorczycach

CEL DZIAŁANIA SAMORZĄDU

 • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów.

GŁÓWNE ZADANIA SAMORZĄDU

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
 • udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską i szkolny wolontariat.

W bieżącym roku szkolnym funkcjonują dwie reprezentacje społeczności uczniowskiej:

- Mały Samorządzik, obejmujący swoim zasięgiem uczniów klas I - III,

- Samorząd Uczniowski, obejmujący uczniów klas IV - VIII. 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONA HEMPLA W SKORCZYCACH 

 rsu_2023

 

Otwórz/pobierz:  Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Autor: Agnieszka Chojecka