Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

  • Kartka z kalendarza

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 1014931
    • Do końca roku: 167 dni
    • Do wakacji: WAKACJE!!!

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spskorczyce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Została dostosowana do standardów WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

2. Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

3. Pliki w formacie PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny lub np. były skanowane. 

4. Niektóre z opublikowanych i udostępnionych zdjęć nie posiadają opisu alternatywnego, ponieważ mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

1. Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Część zamieszczonych grafik komputerowych jest darmowa do użytku komercyjnego i nie wymaga przypisania.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Piątek, e-mail: poczta@spskorczyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 821 31 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach mieści się w jednym budynku, w którym odbywa się obsługa interesantów. Budynek ten nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Dla osób mających problem z poruszaniem się przeznaczone jest wejście od strony drogi powiatowej Wilkołaz – Urzędów. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w szkole mogą zgłosić się do sekretariatu szkoły (tel. 818213500, 818213111). Przy budynku szkoły znajduje się parking dla interesantów. Szkoła umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Szkoła nie zapewnia możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot publiczny nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Do końca 2023 roku strona internetowa www.spskorczyce.pl zostanie dostosowana do wymagań prawnych, tak aby była częściowo dostępna cyfrowo zgodnie z art. 12 pkt 7 ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r.  Aktualnie trwają prace m.in nad przygotowaniem i konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Sprawozdanie z oceny dostępności cyfrowej dostępne jest pod linkiem:            https://spskorczyce.pl/container/dokumenty/Deklaracja%20dostepnosci%20cyfrowej.pdf?noc=1615382618